Cele SWW

integrowanie opinii i zachowań lokalnego środowiska wodociągowego i wzmacnianie jego siły lobbingowej w dobrze rozumianym interesie branży...

ludzie cele
  • integrowanie opinii i zachowań lokalnego środowiska wodociągowego i wzmacnianie jego siły lobbingowej w dobrze rozumianym interesie branży;
  • wypracowywanie i prezentowanie wniosków, opinii legislacyjnych oraz opinii i stanowisk środowiska wobec władz samorządowych i państwowych;
  • wspomaganie relacji, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych z innymi jednostkami i organizacjami, w tym branżowymi;
  • tworzenie praktyki dobrej współpracy z samorządami lokalnymi;
  • instytucjonalne stymulowanie rozwoju przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych oraz wspieranie rozwoju systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gmin wiejskich i miast;
  • budowanie pozytywnego wizerunku branży oraz propagowanie zasad etyki zawodowej w środowisku;
  • służenie radą oraz wsparciem organizacyjnym w rozwiązywaniu zawodowych problemów bieżących i nadzwyczajnych macierzystych przedsiębiorstw członków Stowarzyszenia lub innych jednostek wodociągowo-kanalizacyjnych, o ile o taką pomoc zwrócą się do Stowarzyszenia, w tym działań prorozwojowych i eksploatacyjnych;
  • ochrona środowiska poprzez kreowanie działań i zachowań zmierzających do zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych (woda) oraz wszechstronna edukacja ekologiczna;9)działalność oświatowa w tym prowadzenie kursów i szkoleń, świadczenie doradztwa i konsultacji z zakresu bieżących problemów branży.

Zaloguj się

Dane teleadresowe

Stowarzyszenie Wodociągi Wielopolskie
64-200 Wolsztyn, Berzyna 6

Bank Zachodni  WBK S.A.  1 O/ w Wolsztynie NIP 923-002-55-34,   50-1090-1607-0000-0000-6000-5170 Regon 970762090     
KRS nr 0000072944 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość kapitału zakładowego: 58.053.000,00 zł